Syyskokous tiistaina 21.11.2017

MTK-Lohjan seutu ry järjestää sääntömääräisen syyskokouksen tiistaina 21.11.2017 Lohjan Valistustalolla (Saukkolantie 636, 08500 Lohja) kello 18.00.

Virheellisesti on Länsi-Uusimaa -lehdessä ja jäsenkirjeessä puhuttu ylimääräisestä kokouksesta, kyseessä on yksi kokous, syyskokous.


Jäsenkokouksessa käsitellään ensin  Nummi-Pusulan liittymisestä johtuvia sääntöjen muutoksia sekä aiesopimusta. Kokouksen loppupuolella käsitellään toimintasuunnitelmaa, talousarviota sekä jäsenmaksuja vuodelle 2018.
Kokouksen välillä kahvitarjoilu.

Koska MTK on uusinut mallisääntönsä vuonna 2010, on Lohjan seudun sääntöjen oltava uusien mallisääntöjen kanssa yhteneväiset. Edellisessä ylimääräisessä kokouksessa käsiteltyjen sääntömuutosten lisäksi ehdotetaan muutettavaksi seuraavat kohdat (muutokset tai lisäykset kursiivilla):


Jäsenyys
D. Opiskelijajäseneksi johtokunta voi hyväksyä yli 15–vuotiaan opiskelijan, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. LISÄYS


Jäsenen velvollisuudet
– liittyä maatilatalouden omiin taloudellisiin yrityksiin siinä laajuudessa kuin se jäsenen hallitsema viljelmä ja sen tuotantosuunta huomioon ottaen on mahdollista, sekä – muutoinkin toimia yhdistyksen, liiton ja keskusliiton hyväksymien yhteisten päämäärien hyväksi.  POISTETTU


Jäsenmaksut
1. Muut henkilöjäsenet kiinteän vuosimaksun sen mukaan kuin yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan päättää sekä
1. Muut henkilöjäsenet ja opiskelijajäsenet kiinteän vuosimaksun sen mukaan kuin yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan päättää henkilöjäsenmaksusta ja opiskelijajäsenmaksusta sekä MUUTOS

Kunniajäsen on vapaa jäsenen perusmaksusta. Kunniajäsenen saavutetut jäsenmaksuvapaudet säilyvät. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. MUUTOS


Päätösvalta ja edustajien valinta
Yhdistyksen johtokunta voi päättää yhdistyksen kokoukseen osallistumisen sallimisesta kaikissa yhdistyksen kokouksen lain mukaan päätettävissä asioissa myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta edellyttäen, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettavin menetelmin verrattavalla tavalla. LISÄYS


Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokous on johtokunnan toimesta kutsuttava koolle, varsinainen kokous vähintään viisi päivää ja ylimääräinen kokous vähintään kolme päivää ennen kokousta, kokouspäivä sekä se päivä, jolloin kokouskutsu julkaistaan, mukaan luettuina. Kutsu on julkaistava järjestön äänenkannattajassa Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä. Yhdistyksen syyskokous voi vuodeksi kerrallaan päättää kokouskutsun julkaisemisesta edellä mainitun lisäksi jollain muullakin tavalla. Kokouskutsun julkaisemista koskevan esteen sattuessa johtokunta voi, milloin se katsoo kokouksen pitämisen kiireelliseksi, päättää kokouskutsun julkaisemisesta yksinomaan seinäilmoituksilla.POISTO? Kokouksen pitämisestä on hyvissä ajoin ennen kokousta ilmoitettava liitolle

10 §
Kevät- ja syyskokoukset
7. Edustajien ja näiden varamiesten vaali keskusliiton liittokokoukseen seuraavaksi vuodeksi ottaen huomioon keskusliiton sääntöjen määräykset
ja liiton vaalijärjestyksen;

18 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan, on sen varojen ylijäämä luovutettava liitolle tai ellei sellaista ole, käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen toiminta-alueen maatilatalouden edistämiseksi.

Jos yhdistys puretaan, on sen varojen ylijäämä luovutettava yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai jatkaville yhdistyksille yhdistyksen toiminta-alueen maaseutuelinkeinojen edistämiseksi, tämän pykälän ensimmäisen momentissa säädetyin menettelyin, ja muutoin, yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla. MUUTOS

TERVETULOA!